Πιστοποίηση κτιρίων LEED

Τι είναι η πιστοποίηση LEED σε σχέση με τον βιοκλιματικό σχεδιασμό.

Το LEED αποτελεί ένα σύνολο από συστήματα βαθμολόγησης για το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη διατήρηση πράσινων κτιρίων, κατοικιών και γειτονιών. Η μέθοδος αναπτύχθηκε από το U.S. Green Building Council (USGBC) βοηθώντας τους ιδιοκτήτες και χρήστες των αντίστοιχων κτιρίων να είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνοι και να
χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους διαθέσιμους πόρους.

Πιστοποίηση κτιρίων LEED

Ποια είναι η διαδικασία πιστοποίησης LEED

Η προσέγγιση της πιστοποίησης κατά LEED με χρήση μιας τυποποιημένης διαδικασίας ενισχύει περαιτέρω τις ευκαιρίες επιτυχίας για την ομάδα σχεδιασμού του έργου. Η διαδικασία περιλαμβάνει τρεις φάσεις :

Εξερεύνηση

Αυτή είναι η πιο σημαντική φάση της διαδικασίας και μπορεί να θεωρηθεί ως μια επέκταση του συνήθως επονομαζόμενου "Προσχεδιασμού". Είναι σχεδόν απίθανο οι περιβαλλοντικοί στόχοι ενός έργου να επιτευχθούν με οικονομικά αποδοτικό τρόπο αν αυτή η φάση δεν αναγνωριστεί ως μια διακριτή και βασική φάση της διαδικασίας σχεδιασμού.

Σχεδιασμός και Κατασκευή

Η φάση του σχεδιασμού ξεκινά με αυτό που ονομάζεται συνήθως Σχηματικός Σχεδιασμός. Μοιάζει με τη συμβατική πρακτική σχεδιασμού ως προς τη δομή του, αλλά ενσωματώνει όλη τη δουλειά και την συλλογική κατανόηση των αλληλεπιδράσεων του οικοσυστήματος που καταγράφεται κατά την πρώτη φάση.

Λειτουργία και επανατροφοδότηση

Το τρίτο αυτό στάδιο εστιάζει στην εφαρμογή της μέτρησης των επιδόσεων και στη δημιουργία μηχανισμών ανατροφοδότησης της απόδοσης. Αυτή η ανατροφοδότηση είναι κρίσιμη για την πιθανή μικρορύθμιση των κατασκευαστικών δεδομένων, έτσι ώστε ο βαθμός στον οποίο εδραιώνονται οι στόχοι απόδοσης που έχουν εκπληρωθεί να μπορούν να αξιολογηθούν και έτσι να ληφθούν διορθωτικά μέτρα αν χρειαστεί.

Η τελική αξιολόγηση του υπό εξέταση κτιρίου ή περιοχής, γίνεται με βάση τον συνολικό αριθμό μονάδων που συλλέγει σε επί μέρους βαθμολογικές κατηγορίες, σε αντιστοιχία με το σύστημα LEED σύμφωνα με το οποίο αξιολογείται το έργο. Ανάλογα με το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνονται, οι πιστοποιήσεις που δίνονται τελικά, είναι 4 επιπέδων και είναι οι εξής:

  • Certified 40–49 points

  • Silver 50–59 points

  • Gold 60–79 points

  • Platinum 80 points and above

e-genius.gr ...intelligent web software
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.